Õppekava on jaotatud põhi- ja täiendõppeks

 • Põhiõppe programm on koostatud vastavalt küünetehnik, tase 3 kutsestandardit ja hõlmab küünetehniku, tase 3 kutseeksamiks ettevalmistuskoolitust.
 • Täiendõppe programmi õppekavad on koostatud vastavalt küünetehnik, tase 4 kutsestandardit järgides ja selle raames pakume taseme tõstmise kursusi nii küünte modelleerimises kui ka Nail Art’is. Programmi täiendame ja kohandame vastavalt trendidele ja uutele tehnikatele jälgides alati mujal maailmas toimuvat.

Õpikeskkond

 • Õppetöö toimub vastavalt koolituse sisule 4 kuni 6- liikmelistes gruppides.
 • Õpetamine toimub nõuetele vastavalt sisustatud õppeklassides, mis on varustatud õppetööks vajalike seadmete ja töövahenditega.

Koolitajad

 • Mereneid Koolituskeskuses töötavad pikaajalise staažiga küünetehnik-koolitajad.
 • Koolitajad täiendavad oma teadmisi või oskusi vähemalt kord aastas erinevatel seminaridel või täiendkoolitustel.
 • Oma osavust testivad meie koolitajad rahvusvahelistel võistlustel.
 • Meie koolitajad on esindatud kutsekomisjonides, kutsestandardite töörühmades, riiklike õppekavade koostamisel ning kutseeksamite läbiviimisel ja hindamiskomisjonides.

Diana Rajasalu
Koolitaja

Maria Ollino
Koolitaja

Anastassia Rakelmann
Koolitaja

Annika Ein
Koolitaja

Viiri Martin
Koolitaja

Registreerumine ja tasumine

 • Koolitusele on mugavalt võimalik registreeruda meie veebilehel või võttes ühendust koolitajaga.
 • Peale koolitusele registreerimist võtab Mereneid Koolituskeskuse koolitaja õppida soovijaga ühendust, lepitakse vajadusel kokku ja täpsustakse koolituse toimumisaeg ning täpsustavad üksikasjad.
 • Õppida soovija saadab vajalikud kontakt- ja isikuandmed ning seejärel väljastab OÜ Salong Mereneid kokku lepitud koolituse kohta arve, mis peab olema tasutud arvel märgitud tähtajaks.
 • Arve tasumist loetakse kui õppija ja Salong Mereneid OÜ vahelist kokkulepet (lepingut), et õppija soovib koolitusel osaleda, õppija on tutvunud koolituse sisuga ja koolitaja tutvustusega, vastuvõtu-, koolituse lõpetamise- ja väljaarvamise tingimustega ning teab ja nõustub täitma Mereneid Koolituskeskuse kodukorda ning on nõus oma ees-ja perekonnanime ning isikukoodi avalikustamisega koolituse lõpetamist tõendaval dokumendil. Enne arve tasumist tutvuda poolte õiguste ja kohustustega.

Koolitusest loobumine ja õppeteenustasu tagastamine

 • Kui õppija on õppeteenustasu tasunud ja õppija ei ole veel koolitusel osalenud ning loobub koolitusel osalemast mõjuval põhjendusel, mille on kirjalikult edastanud koolitajale või koolitusjuhile, kohustub Õppija tasuma õppeteenustasu esitatud arvest seitsekümmend (70) protsenti. Nimetatud summat ületavas osas tehtud maksed koolitaja tagastab.

Väljaarvamise tingimused

 • Õppetöös mõjuva põhjuseta mitteosalemine.
 • Koolituskeskuse kodukorra mittetäitmine.
 • Õppemaksu tasumata jätmine.

Koolituse kvaliteedi tagamise alused

 • Salong Mereneid OÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Mereneid Koolituskeskus, mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ja õppekorralduse alustest. Loe edasi…